وداع با رمضان!

...

بدرود ای بزرگترین ماه خدا!

بدرود ای عید اولیاء خدا!

بدرود ای گرامی ترین اوقات و ای بهترین روزها و لحظه ها!

بدرود ای  ماه بر آورده شدن آرزوها و ای ماه صالح اعمال!

بدرود ای ماهی همراهیش عظمت است و فراغش درد آور!

بدرود ای ماهی روی آوردنت سرور آور و پشت کردنت حزن آور است!

بدرود ای ماهی که دل ها در آن نرم و گناهان در آن کم است!

بدرود ای ماهی که یاری گر ما بودی علیه شیطان و برای احسان!

بدرود ای ماه آزادی بندگان و نیکبختی دارندگان حرمت آن!

بدرود ای ماه محو کننده ی گناهان و پوشاننده ی عیوب!

بدرود ای ماه طولانی بر مجرمان و با عظمت بر مؤمنان!

بدرود ای فاخرتین ماه های سال!

بدرود ای ماه امان از گزند و آثام!

بدرود ای ماهی که همراهی و معاشرتش پسندیده است!

بدرود ای ماه نزول برکات و از بین برنده ی آفات!

بدرود ای ماهی که استقبالش مطلوب و وداعش اندوه است!

بدرود ای ماه دفع شر و وصل خیر!

بدرود ای ماه رمضان و ای شب قدری که بهتر از هزار ماه است!

بدرود ای ماهی که بر گذشته ی تو حریص و آزمندیم و شوق دیدارت را در آینده آرزومند!

با الها ما اهل رمضانی هستیم که بوسیله ی آن ما را مقامی ارجمند عطا کردی و توفیق بندگی را نصیب ما نمودی ...

        صحیفه ی سجادیه دعای چهل و پنجم

/ 0 نظر / 4 بازدید