اتصال راه رشد

اگر هیزم سرد و خاموش را به آتش سوزان و شعله ور متصل کنی آن

هیزم سرد و بی اثر به آتش موثر تبدیل خواهد شد و در واقع صفات

آتش را به خود خواهد گرفت  و مثل او گرم و سوزان و نورانی خواهد شد .انسان نیز زمانی که به خداوند متصل شد مثل او شده و صفات و

 ویژگیهای خداوند را به خود می گیرد .

 

خداوند خبیر . غفور . ستار . قهار . رحیم . رحمن . و.... است

 و انسان  مومن در اثر این اتصال به خداوند چنین می شود .

 و هنر ماه رمضان این است که شدت بیشتری به این اتصال میدهد .

  پس  به سادگی از کنار این ایام وصل نگذریم .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید