چیکارکنم که از عبادت لذت ببرم ؟

حاج آقا یه سوال داشتم ؟

آقای بهجت با خوشرویی فرمودند :

بفرمایید جـــوون

گفت حاج آقا چیکارکنم که از عبادت لذت ببرم ؟

آقا با همون لبخند زیباشون فرمودند: شما نمیخواد کاری بکنی که از عبادت لذت ببری

شما لذت های دیگه (لذات دنیا) رو ترک کن لذت عبادت خودش میاد سراغت ...

/ 0 نظر / 14 بازدید