به بهانه فاجعه درد ناک داغ گذاشتن بر بدن سه یتیم

بمرد کودکی از گشنگی خیالی نیست

پر است این شکم ما دگر بلایی نیست

پراست عالم از این غصه های خوردن ها

برای مردی و مردانگی مجالی نیست

پر است اشک یتیمان در این زمانه ی درد

که داد خواه عدالت در این حوالی نیست

بگو که فایده اش چیست گفتن از لب یار

در این زمانه ی پر غم که حرف لیلی نیست

زمین اگرچه ز فقر و فساد لبریز است

هنوز جان من از بوی یاس خالی نیست

هادی مسعودی

/ 0 نظر / 2 بازدید