نجوای رمضانیه:

خدای خوبم...سلام

 و چه شب خوبی بود...

داشتم روزنامه را ورق میزدم

رسیدم به انجا که

 یکی از بنده هایت

از امام صادق (ع) علت روزه را پرسیده بود؟

 و امام فرموده بودند:

"خداوند روزه را واجب کرد

 تا غنی و فقیر با هم مساوی باشند"

ولی خدای مهربانم...

بعضی از همین آدمهای غنی

یک شبه آن قدر متحول شده اند

که فرم تحول اقتصادی را پر نمی کنند که هیچ

برای سنتی نماندن و دمده نشدن

چراغ خانه هایشان سحرها ی ماه رمضان

و ایضا ماه های دیگر هم...

خاموش است که هیچ

شبها که طبق بخشنامه وزارت نیرو!

برق می رود ...

چراغ خانه هایشان روشن است که هیچ

تازه شما را هم تحریم می کنند!

و برای اعتراض به برابری با فقرا!

روزه نمی گیرند...!

خدای عادلم...

شکر که دست های ما آن قدر

پینه بسته است که

برهیچ مپیچد...!

همچنین از راه راست!

ببخشید منظورم راه درست بود!

تا برادران ما در جناح چپ

صدایشان در نیاید!

خدای حکیمم...

تنها تو می دانی...

 دستمان خالی است

پس با همه هیچ مان

و با همه نداری مان

از تو می خواهیم

چراغ راهمان را روشن نگاه داری

و ما را گرفتار خود سازی!

تا گرفتار هیچ و پوچ دنیا نشویم...

خدای خوبم...به امید دیدار 

محمود صارمی

/ 0 نظر / 2 بازدید