مهمانی خدا!!!
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

برای رفتن از دنیا عجله نداشته باشید!

برای رفتن از دنیا عجله نداشته باشید.عجله خوب نیست.صبر کنید زیباییها را درک کنیم نگرانی هم نداشته باشیم که کجا میرویم.آدم یک میهمانی که میخواهد برود میپرسد کدام ناحیه است چه جور است آب و هوایش چطور است.شما هم بپرسید از افراد از کتابها از عقلتان از ائمه بپرسید که کجا میرویم.
ما خبر نداریم .قدری وحشت داریم.البته اختیاری نیست انسان را میبرند.اما میخواهیم بدانیم که جای خوبی است که با کیف برویم.خودمان جلو بیافتیم وقتی میگویند بفرمایید.جلو برویم.اگر بدانیم جای خوبی است خودمان جلوتر میرویم.اما اگر انسان بداند کجا میرود یک مقدار آهسته و کند میرود.کمی میرود بعد میایستد.ولی بالاخره ما را میبرند.کفار و اشقیا را به زور میبرند.
چقدر بشر جاهل است که او را به زور به طرف خدا میبرند.زور او نمیرسد که نرود.چیغ میزند.خدا ما را بینا کند که ببینیم این میهمانی اعظم است.میهمانی خدا بعد از این عالم طبیعت است.هر چه از ایمان نصیب شما شده باشد و سفره خدا را دیده باشید آن میهمانی خداست ملاقات خداست.هرچه عبادت کردی جزای آن است.
انشاءالله خدا نصیب کند که با او آشنا بشویم قلب ما جرات کند و ملاقات کنیم.ملاقات یعنی تلاقی و یگانگی.دیدی محمد و آل محمد ص خودشان وجه الله شدند.یعنی خدا را ملاقات کردند.خودشان نمایش خدا را در خلق دادند.هرکس آنها را نگاه کند خدا را میبیند.با صلوات مجلستان نورانی میشود.

حاج اسماعیل دولابی