مواظب معامله ای که می کنی باش
ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

انسان خوب است برای هر معامله ای که می کند بسنجد برای به دست

 

آوردن  چه چیزی  چه  داشته ای را ازدست میدهد  .؟

 

 

قیمت آنچه را به دست می آورد چقدر است ؟

 

 در ماه رمضان چطور ؟

 

آنچه میدهیم در مقابل آنچه به دست می آوریم  می ارزد ؟

 

به نظر شما برادران یوسف برای به دست آوردن چه چیزی حاضر شدند به

 

کاری دست

 

 بزنند  که  انسان از شرح آن هم احساس  حقارت و کوچکی می کند .؟

 

به ادامه مطلب  عنایت بیشتری  کنید . ما چگونه ایم ؟


برادران یوسف  وقتی آن جنایت را کردند 

 

با حالت گریان و با اشک ریزان به سوی پدر آمدند  .

 

و در شب رو به سوی پدر کردند .

 

آنها نه تنها یوسف را نمی شناختند  ظاهرا مقام اشک و شب را هم درک نکرده

 

بودند .

 

آنها نمی دانستند اشک و شب در بارگاه الهی چه  مقام و منزلتی دارند .

 

نمی دانستند که شب و اشک مانند دو بال برای پرنده هستند اگر شوق پروازی

 باشد .

 

آنها این دو زیور ناب را پوششی کردند برای نیرنگ و  دروغ و حیله خود .

 

بال  پرواز تا خدا را بستند برای حضور در قفسی تنگ .

 

مثل این نادانان مثل کسی است که در دل شب تاریک  در مسیر حرکت پایش به

سکه ای خورد

 

 نفهمید که چه سکه ای است .

 

 از جیب خود کاغذی بیرون آورد آتش زد تا قدر سکه را  بداند

 

آن سکه را بسیار بی ارزش یافت

 

نگاه به کاغذ در حال سوختن کرد و آن را بسیار با  ارزش یافت

 

آهی کشید که چه چیز با ارزشی  را برای به دست آوردن  چه چیز بی ارزشی از

دست داد .

 

در هر معامله ای انسان عاقل باید بیاندیشد چه  به دست می آورد ؟

 

ما در قبال از دست دادن گوهر بی بدیل عمر چه به دست آورده ایم ؟

 

 در مقابل  صبر بر محدودیت های ماه نورانی رمضان چطور ؟